قالب وبلاگ
علوم ورزشی - رفتار حرکتی
رشته تربیت بدنی-گرایش رفتار حرکتی  
مقاله پژوهشی مقایسه تصویرسازی و مشاهده

دانلود الگودهی-تصویرسازی

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ ] [ منوچهر قلخانی ]

بررسی و مقایسه استفاده از عملکردهای­ یادگیری مشاهده­ای در ورزشکاران مرد و زن هندبالیست

منوچهر قلخانی 1 ، محمد جلیلوند 2

1-      دانش­آموخته رشته تربیت بدنی در گرایش رفتارحرکتی از دانشگاه رازی

2-     عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

Ghalkhani.manochehr@yahoo.com

چکیده

هدف این مطالعه بررسی و مقایسه استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای (عملکرد مهارتی، اجرایی و  استراتژی ) در ورزشکاران مرد و زن هندبالیست­ بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه هندبالیست­های استان همدان بودند که از میان آنها 98 نفر (50 مرد و 48 زن ) با دامنه سنی 15-24 سال، به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي بررسی و مقایسه عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي از پرسشنامه عملکرد یادگیري مشاهده­اي (FOLQ) کامینگ و همکارانش (2005) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک­راهه نشان داد در زنان بین عملکردهای یادگیری مشاهده­ای تفاوت وجود دارد (05/0p<) و از عملکرد مهارتی نسبت به عملکرد اجرایی و استراتژی بیشتر استفاده می­کنند. همچنین نتایج نشان داد در مردان بین استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای تفاوت وجود دارد و مردان بیشتر از عملکرد استراتژی و مهارتی استفاده می­کنند (05/0p<). نتایج حاصل از آزمون t نشان داد بین زنان و مردان در عملکرد مهارتی و اجرایی تفاوت وجود ندارد ولی بین عملکرد استراتژی تفاوت وجود دارد و مردان نسبت به زنان بیشتر از عملکرد استراتژی استفاده می­کنند.

کلید واژه­ها: عملکرد مهارتی، عملکرد استراتژی، عملکرد اجرایی، هندبال

 

مقدمه

یکی از قدرتمندترین و پر طرفدارترین ابزار­ها جهت انتقال اطلاعات و آموزش مهارت­هاي حرکتی، یادگیري مشاهده­اي می­باشد. یادگیري مشاهده­اي فرآیند یادگیري به وسیله تماشاي یک رفتار مطلوب می­باشد (1). در تمرینات ورزشی از یادگیري مشاهده­اي جهت اصلاح مهارت­ها و استراتژي­ها استفاده می­شود همچنین مشاهده بر روي واکنش­هاي روانشناختی از قبیل انگیزه براي تغییر یا اجراي یک رفتار، غلبه بر ترس و اضطراب و همچنین اعتماد به نفس نیز موثر می­باشد (2، 3). شواهد تئوري و تجربی نشان می­دهند که ورزشکاران از یادگیري مشاهده­اي هم براي عملکردهاي شناختی و هم عملکردهاي انگیزشی استفاده می­کنند. کامینگ و همکاران (2005) به منظور ارزیابی عملکرد­های یادگیری مشاهده­ای، پرسشنامه عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي را بر اساس پرسشنامه تصویرسازي (هال، 1998طراحی نمودند. آنها عملکردهای یادگیری مشاهده­ای را در سه دسته تقسیم­بندی کردند: 1-عملکرد مهارتی (مشاهده و یادگیری جنبه­های تکنیکی ورزش) 2-عملکرد استراتژی (مشاهده و توسعه استراتژي­های بازی و جنبه­های مدیریت بازی) 3-عملکرد اجرایی (بهینه ساختن اجرا از طریق تنظیم سطح انگیختگی و حالات روانی) (2، 4). در پژوهشی کامینگ و همکاران (2005) تفاوت جنسیتی را در استفاده از عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي بررسی کردند و نشان دادند بین زن و مرد در استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای تفاوتی وجود ندارد (3). در پژوهش دیگری وسش و همکاران (2007) نشان دادند که مردان عملکرد اجرایی بیشتري را نسبت به زنان به کار می­گیرند ولی در عملکرد استراتژي و مهارتی بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (5). همچنین در پژوهشی ساندرز (2008) نشان داده که زنان از عملکرد مهارتی یادگیري مشاهده­اي بیشتر از مردان استفاده می­کنند و مردان از عملکرد استراتژي یادگیري مشاهده­اي بیشتر استفاده می­کنند و در استفاده از عملکرد اجرایی بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. علاوه بر پژوهش­هایی که بر روی ورزشکاران مختلف در زمینه عملکرد­های یادگیری مشاهده­ای انجام شده پژوهش­هایی نیز این عملکردها را در مربیان بررسی کرده­اند و نشان دادند که مربیان نیز مانند ورزشکاران بیشتر از عملکرد مهارتی استفاده می­کنند سپس از عملکرد­های استراتژی و در نهایت از عملکردهای اجرایی استفاده می­کنند (4). تفاوت­هاي جنسیتی مشاهده شده در پژوهش­های قبلی احتمال دارد به خاطر پراکندگی در انواع ورزش­ها تیمی و انفرادی یا سطح رقابتی شرکت­کنندگان (افراد ماهر در مقابل افراد ماهر) باشد. نظر­به­اینکه یافته­های کمی نسبت به جنسیت وجود دارد و یافته­های موجود با هم تضاد دارند، جنسیت به عنوان یک متغیر در این پژوهش لحاظ شده است. لذا سوال اساسی این پژوهش این است که آیا جنسیت منجر به استفاده متفاوت از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای می­شود؟

 

مواد و روش­ها

پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می­باشد. جامعه آماري پژوهش همه ورزشکاران هندبالست استان همدان بودند که در زمان انجام پژوهش در تیم­ها و باشگاه­هاي ورزشی سطح استان (همدان، رزن، ملایر، تویسرکان) عضو بودند و در حال تمرین وکسب آمادگی براي مسابقات استانی بودند. نمونه آماری انتخاب شده شامل 98 نفر (50 مرد و 48 زن) بودند که به طور تصادفی خوشه­اي انتخاب شدند و پس از کسب اجازه از مربیان تیم­ها و باشگاه­ها پرسشنامه­هاي مربوطه به آنها داده شد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات: برای گردآوری اطلاعات و مقایسه عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي از پرسشنامه(FOLQ)   استفاده شد (کامینگ و همکاران، 2005). این پرسشنامه شامل 17 آیتم؛ عملکردهای مهارتی 6 آیتم، عملکردهای اجرایی 6 آیتم و عملکردهای استراتژی 5 آیتم است و بر اساس مقیاس 7 ارزشی لیکرت اندازه­گیري می­شود. اعتبار درونی نسخه اصلی با استفاده از آلفا کرونباخ براي عملکرد مهارتی 89%، عملکرد اجرایی 90% و عملکرد استراتژي 84% بود، درحالی که ضریب آلفا قابل قبول در علوم انسانی 70% می­باشد. همچنین اعتبار آزمون- باز آزمون برای نسخه اصلی با استفاده از ضریب همبستگی براي عملکرد مهارتی 88% ، عملکرد استراتژي 80% و براي عملکرد اجرایی 79% بود (3).

روش اجرای پژوهش: قبل از اجراي آزمون اصلی ابتدا دو پرسشنامه فارسی ترجمه شد سپس این دو پرسشنامه با مشارکت متخصصان و مربیان ورزشی تصحیح و به جملات ساده و روان تبدیل شد تا براي افراد با سنین مختلف و با سطوح آموزشی متفاوت قابل فهم باشد. سپس متخصصان تربیت بدنی و مربیان تیم­ها و باشگاه­هاي ورزشی تایید کردند که سوالات براي ورزشکاران قابل فهم است و با این روش اعتبار محتوایی دو پرسشنامه تایید شد. پس از مشخص شدن شرکت­کنندگان در این پژوهش و هماهنگی با مسئولین تیم­ها و باشگاه­هاي ورزشی پرسشنامه عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي توسط شرکت­کنندگان به مدت 20 دقیقه تکمیل شد. به شرکت­کنندگان اطمینان داده شدکه نحوه پاسخ­گویی به سوالات پرسشنامه هیچ تاثیري برجایگاه آن­ها در تیم ندارد و اطلاعات به صورت محرمانه ثبت می­شود و سپس در همان جلسه پرسشنامه توسط شرکت­کنندگان تکمیل و به محقق باز گردانده شد.

تحلیل داده­ها: جهت تلخیص و طبقه­بندي داده­ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید و براي بررسی طبیعی بودن توزیع از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. از آزمون t مستقل براي بررسی تفاوت جنسیتی جهت مقایسه زوجی در استفاده از عملکردهاي یادگیري مشاهده­اي استفاده شد.از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي بررسی ترتیب استفاده از یادگیري مشاهده­اي در ورزشکاران استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 5 درصد در نظر گرفته شد.

 

نتایج ونتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای (عملکرد مهارتی، عملکرد اجرایی و عملکرد استراتژی ) در ورزشکاران مرد و زن هندبالیست­ بود. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک­راهه نشان داد در زنان بین استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای تفاوت وجود دارد و از عملکرد مهارتی نسبت به عملکرد اجرایی و استراتژی بیشتر استفاده می­کنند. این یافته با پژوهش ساندرلند (2008) همخوان و با پژوهش وسش و همکاران (2007)  ناهمخوان است. که احتمالا علت ناهمخوانی نوع ورزش استفاده شده در پژوهش، یا سطح مهارت آزمودنی­ها باشد. همچنین نتایج نشان داد در مردان بین استفاده از عملکردهای یادگیری مشاهده­ای تفاوت وجود دارد و مردان بیشتر از عملکرد استراتژی و مهارتی استفاده می­کنند. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد بین زنان و مردان در عملکرد مهارتی و اجرایی تفاوت وجود ندارد ولی بین عملکرد استراتژی تفاوت وجود دارد و مردان نسبت به زنان بیشتر از عملکرد استراتژی استفاده می­کنند. این یافته­ها با پژوهش وسش و همکاران (2007)، ساندرلند (20089 و باربی لاو و همکاران (2009) همخوان و با پژوهش کامینگ و همکاران ناهمخوان بود. در نهایت مشاهده شد که تفاوت جنسیتی در استفاده از عملکرد­های یادگیری مشاهده­ای وجود دارد.

 

منابع:

  1. Ashford, D, Davids, K, & Bennett, S.J. (2007). Developmental effects influencing observational modeling: A meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 25(5), 547–558.
  2. Craig R. Hall, Krista J. Munroe-Chandler, Jennifer Cumming, Barbi Law, Richard Ramsey & Lisa Murphy. (2009). Imagery and observational learning use and their relationship to sport confidence, Journal of Sports Sciences; 27(4): 327–337
  3. Cumming, J., Clark, S.E., Ste-Marie, D.M., McCullagh, P., & Hall, C. (2005). The functionsof observational learning questionnaire (FOLQ). Psychology of Sport and Exercise,6, 517–537.
  4. Hancock, D. J., Rymal, A. M., Ste-Marie, D. M. (2008). Sport officials’ use of observational learning. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, s17
  5. Wesch, N.N., Law, B., & Hall, C.R. (2007). The use of observational learning by athletes. Journal of Sport Behavior, 30(2), 219–231.
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ ] [ منوچهر قلخانی ]
دانلود مقاله تاثیر یادگیری مشاهده ای در افزایش یادگیری نوجوانان

دانلود

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ ] [ منوچهر قلخانی ]
مقاله ی بررسی تاثیر ترکیب تمرین مشاهده ای و تصویر سازی

دانلود

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ ] [ منوچهر قلخانی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تهیه شده توسط منوچهر قلخانی کارشناس ارشد رفتارحرکتی
آدرس ایمیل:
ghalkhani.manochehr@yahoo.com
امکانات وب

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ